Jiná sdělení

Oznámení o přeměně listinných akcií na jméno na akcie zaknihované a výzva k odevzdání listinných akcií


EDOMED a.s., IČ: 63673169

se sídlem Praha 3, U Vinohradské nemocnice 3, PSČ 13000

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9703

(dále jen „Společnost“)

 

tímto v souladu s § 529 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku oznamuje, že valná hromada Společnosti dne 9.9.2016 přijala rozhodnutí ve formě notářského zápisu (NZ 475/2016, sepsaného Mgr. Romanou Valáškovou, notářským kandidátem, v zastoupení Mgr. Radima Neubauera, notáře v Praze) o přeměně všech listinných akcií na jméno emitovaných Společností, to znamená všech 320 ks akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč,  na zaknihované akcie.

 

Společnost proto vyzývá akcionáře k odevzdání všech listinných akcií na jméno emitovaných Společností za účelem jejich zaknihování, a to na adrese sídla Společnosti ve lhůtě do dvou měsíců ode dne zveřejnění této výzvy v Obchodním věstníku a dále ke sdělení majetkového účtu, vedeného u některého z účastníků centrálního depozitáře, na který mají být akcie zaevidovány.

 

EDOMED a.s.

Ing. David Srb, předseda představenstva

Úvodní stranaO nás → Jiná sdělení